Kişisel Veri İşleme Aydınlatma Metni

GATE27 KÜLTÜR SANAT TURİZM VE DIŞ TİCARET A.Ş

Gate27.com Elektronik Bülten Üyeliği

Kişisel Veri İşleme Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Tanımı ve Toplanan Kişisel Veriler

GATE27 KÜLTÜR SANAT TURİZM VE DIŞ TİCARET A.Ş Gate27.com web sitesinde gate27 elektronik bülteninin kendisine iletilmesini talep eden kişilerin kişisel verilerini bu aydınlatma metninde belirtilen içeriği ile işlemektedir. 

Toplanan Kişisel Veriler 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri kişisel veridir.

Özel Nitelikte Olmayan Kişisel Veriler

            Veri Kategorileri

Kimlik Bilgileri Ad, Soyad,

İletişim: Elektronik posta adresi

Hukuki Sebep: Kişinin bu bilgileri 6698 sayılı Kanun kapsamında açık rızası ile işlenir.

İşleme Biçimi : Gate27’nin etkinliklerinden haberdar olmak için e-bülten talep eden kişilerin bilgileri web sitesinde yer alan kayıt formunun doldurularak ilgili butona kullanıcı tarafından tıklanması ile işlenir. Bu kapsamda veri işleme kısmen otomatik şekilde işlenir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Gate27 bir elektronik bülten hazırlayarak, faaliyetlerinden çalışmalarından potansiyel müşterilerini haberdar etmek, sunduğu mal ve hizmetlerin pazarlama çalışmalarını yapmak, talep ve şikayetleri takip etmek amacıyla kişisel veri işlemektedir.

Kişisel Veri Alıcı Grupları

Bülten aboneliğine ilişkin izin durumu ve kişinin kimlik ve iletişim bilgileri elektronik ticari iletilere ilişkin mevzuat gereği “İleti Yönetim Sistemi”nin işletilmesi ile görevlendirilmiş İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile, uyuşmazlıkların şikayetlerin takip edilmesi amacı ile yetkili avukatlık büromuza, elektronik bülten ileti alt yapı hizmeti aldığımız tedarikçilere aktarım yapılmaktadır.

İlgili Kişilerin Hakları

İlgili Kişilerin 6698 sayılı Kanundan kaynaklı hakları şunlardır,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Bu haklarınızı kullanmak için daha önce Şirket’e  bildirmiş olduğunuz elektronik posta adresinizden info@gate-27.com adresine bir elektronik posta ile ya da Gate 27 Yeniköy Mh. Türkbostan Sk. No:27 Sarıyer / İstanbul adresine yazılı başvuru ile talepte bulunabilirsiniz. Başvurularda, hak talep eden kişinin yetkisini kontrole elverişliliğin temini için ad, soyad, TC Kimlik numarası, tebligata elverişli adres, telefon ve faks numarası bulunmalıdır. Başvurular 30 gün içinde yanıtlanır.