Çerez Politikası

Gate27.com Çerez Politikası

Veri sorumlusu tanımı

GATE27 KÜLTÜR SANAT TURİZM VE DIŞ TİC.A.Ş. şirketi Gate 27.com tarafından, Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ndeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. “Cookie” adlı teknoloji kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu “cookie”leri kabul eder biçimde tasarlanmıştır[CA1] [BMÇ2] , ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Çerezler Hakkında Bilgi

Sürelerine Göre Çerezler

1- Kalıcı Çerezler: Bu çerezler, belli bir süre ile bilgisayarınıza kaydedilen ve belirtilen süre sonunda tarayıcınız tarafından silinen çerezlerdir.

2- Oturum Çerezleri. Bu çerezler siteye yapmış olduğunuz bağlantı sırasında bilgisayarınıza yüklenir ve oturumu sonlandırdığınızda silinir.

Kaynak Üzerinden Çerezler

1- Birinci Taraf Çerezleri, Bu çerezler bağlantı kurduğunuz internet sitesi tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

2- Üçüncü Taraf Çerezleri, Bu çerezler bağlantı kurulan site tarafından değil başka bir hizmet sağlayıcı tarafından yerleştirilir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri

1. Zorunlu Çerezler: Site ile bağlantı kurmanız veya sitede belli bir formu doldurmanız, belli bir butona tıklamanızla yüklenen çerezlerdir. Zorunlu çerezler Gate27.com sitesinin çalışması temel hizmetin verilmesi, sitenin güvenliği, devre dışı kalmaması için kullanılır. Bu çerezler ile kişisel veri işlemede hukuki sebep bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilişkili olma, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebidir. Bu çerezler hem Birinci Taraf hem de Üçüncü taraf çerezleridir.

Gate 27 sitesindeki

Zorunlu Çerezlerimiz

İlgili Kişilerin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İlgili Kişiler taleplerini aşağıdaki adrese yazılı olarak veya eğer Gate27’ye daha önce epostalarını bildirmişler ise o epostadan aşağıdaki e-posta adresine elektronik olarak iletebilirler. Kişisel Veri Koruma Kurumunun yayınlamış olduğu Aydınlatma Yükümlülüğü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ hükümlerine içerik, şekil ve yöntem olarak uygun olmayan başvurular veri güvenliği nedeniyle yanıtlanmaz.

Çerez tercihlerinizi değiştirmek için butonuna tıklayınız.

Adres:  Yeniköy Mh. Türkbostan Sk. No: 27 Sarıyer/İstanbul

E-posta Adresi: info@gate-27.com