Kişisel Veri İşleme Aydınlatma Metni - Başvuru

GATE27 KÜLTÜR SANAT TURİZM VE DIŞ TİCARET A.Ş

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Tanımı ve Toplanan Kişisel Veriler

GATE27 KÜLTÜR SANAT TURİZM VE DIŞ TİCARET A.Ş (“GATE 27”), atölye ve konaklama programlarına katılan katılımcı ve sanatçıların kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla otomatik olarak (Gate27’ye ait internet sitesindeki formların doldurulması) veya otomatik olmayan (Gate27 tesislerinde konaklamak için kayıt olunması esnasında hazır formların doldurulması ve imzalatılması) yollarla işlemektedir. Bu metinde verisi işlenen gerçek kişi, veri öznesi olarak tanımlanmaktadır.

Toplanan Kişisel Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri kişisel veridir.

Veri Kategorileri ve Hukuki Sebep

Özel Nitelikte Olmayan Kişisel Veriler

Kimlik bilgileri: Ad, Soyadı, TC kimlik numarası, Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport numarası, pasaport fotokopisi gibi bilgilerdir. Veri işlemede hukuki sebep: Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, bir hakkın tesisi veya kullanılması için gerekli olması.

Misafir’in adı, soyadı, bağlı olduğu kuruluş ve GATE 27 tesislerinde konaklama süresi, Misafir’in projesinin adı. Veri işlemede hukuki sebep: Kişinin Açık Rızası.

İrtibat Bilgileri: Kişi ile yazılı, sözlü ve sesli iletişimi sağlayan adres, cep telefonu, e-posta, ev telefonu numarası gibi bilgilerdir. Veri işlemede hukuki sebep:  Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması; bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması için gerekli olması.

Fotoğraf ve Video (Görsel ve İşitsel Kayıtlar): Gate 27 yerleşkesinde, atölye çalışmaları sırasında güvenlik kamera sistemi ile kaydedilen gerçek kişiye ait görsel kayıtlardır. Veri işlemede hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması.

GATE 27’nin tanıtım görselleri için kaydedilmiş olup, gerçek kişiye ait görsel kayıtlardır. Veri işlemede hukuki sebep: Kişinin Açık Rızası.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

PCR test sonuçları bilgisi – Kişinin Covid-19 hastalığına ait PCR test sonuçları, Veri işlemede hukuki sebep: Kişinin Açık Rızası.

Özel Sağlık Sigortası Poliçe Suretleri – Varsa kişinin hak sahibi olduğu sigorta poliçeleri. Veri işlemede hukuki sebep: Kişinin Açık Rızası.

Sağlık Durumu Beyan Formu ile sağlanan sağlık bilgileri (ör. alerji; fobi; ilaçlar; bulaşıcı hastalık; COVID aşılanma durumu; tıbbi durum). Veri işlemede hukuki sebep: Açık Rızası.

Veri İşleme Amaçları

GATE 27, kendi tesislerinde konaklayan/çalışan Misafirlerin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Şirketin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Şirketin ürün ve hizmetlerinin tanıtımı

 • Şirketin iş sürekliliğinin sağlanması

 • Etkinlik yönetimi

 • İstek ve şikayetlerin takibi ve etkin şekilde çözümlenmesi

 • Sözleşme taraflarına yan haklar sağlama

 • Proje kapsamında GATE 27 tesislerinde konaklayan Misafirler için sağlanan konaklama, sağlık hizmetleri ve güvenlik

 • Acil durumları yönetme ve üstesinden gelme

Kişisel Verilerin Aktarımı

Aktarım Amacı

GATE 27, talep ve şikayetlerin çözümlenmesi ve hukuki sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili kişilerin kişisel verilerini yurtiçi tedarikçilere aktarmaktadır. Bu tür aktarımlar, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu ölçüde yapılır.

GATE 27, tanıtım görsellerinin dijital platformlarda yayınlanması amacıyla ilgili kişilerin kişisel verilerini yabancı sunuculara aktarmaktadır.

Veri Öznelerinin (İlgili Kişi) Hakları

İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kanun’dan (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) doğan hakları aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. 6698 sayılı Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için daha önce GATE 27 ile paylaşmış olduğunuz e-posta adresinizden info@gate-27.com adresine mail yoluyla veya Yeniköy Mh. Türkbostan Sokak, No:27, Sarıyer/İstanbul, Türkiye adresine yazılı başvuruda bulunarak talepte bulunabilirsiniz. Talep yazınızda, hak iddia eden kişinin yetkisinin doğrulanması için ad, soyadı, TC kimlik numarası/pasaport numarası, tebligat yapılabilecek adres, telefon ve faks numarası yer almalıdır. Talepler 30 gün içinde cevaplandırılacaktır.

 

Danışma Kurulu